Reforma pentru liberalizarea regimului de vize

Activităţile pe segmentul de responsabilitate a MAI, conform Planului de liberalizare a regimului de vize pentru anul 2011, ţin de elaborarea cadrului legal necesar pentru ralierea la standardele europene de activitate în domeniul managementului migraţiei şi azilului, prevenirii şi combaterii criminalităţii organizate şi transfrontaliere, implementării eficiente a legislaţiei în domeniul prevenirii violenţei domestice.

În acest sens, MAI a elaborat şi înaintat spre aprobare un şir de proiecte de legi şi documente de politici, propuse inițial pentru consultate cu societatea civilă, organizaţiile non-guvernamentale şi organismele internaţionale, precum şi examinate de către experţii europeni.

Astfel, au fost adoptate următoarelor legi şi hotărâri:

– cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative şi normative în vederea implementării Legii cu privire la regimul străinilor;

– Strategia naţională de management integrat al frontierei de stat;

– Strategia naţională în domeniul migraţiei şi azilului;

– Strategia naţională de prevenire şi combatere a crimei organizate;

– Strategia naţională antidrog şi crearea Comisiei naţionale antidrog;

– Instrucţiune cu privire la returnarea, expulzarea şi readmisia străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova” şi alte în domeniul migraţiei şi azilului.

Sunt definitivate şi înaintate spre aprobare în Guvern şi Parlament proiectele de legi:

– cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova;

– activitatea poliţiei şi statutul poliţistului;

– poliţia de frontieră;

– serviciul carabinieri,

– combaterea crimei organizate;

– activitatea specială de investigaţii şi Nomenclatorul măsurilor speciale şi modalitatea de autorizare a lor;

– modificarea Legii cu privire la statutul ofiţerului de urmărire penală;

– modificarea cadrului legislativ, prin excluderea noţiunii de „organe ale afacerilor interne” cu specificarea subdiviziunii MAI nemijlocit responsabile pentru activitate;

– integrarea străinilor;

– aderarea la Convenţiile din 1954 privind statutul apatrizilor şi din 1961 privind reducerea cazurilor de apatridie.

Sunt remise autorităţilor publice centrale pentru avizare şi expertize proiectele legilor cu privire la:

– modul de aplicare a forţei fizice, mijloacelor speciale şi a armelor de foc;

– completarea unor acte legislative în vederea creării pe lîngă autorităţile publice locale a consiliilor de asigurare a ordinii de drept;

– asigurarea şi restabilirea ordinii de drept în cadrul adunărilor publice, ş.a. acte ce vor asigura funcţionalitatea MAI conform principiilor Concepţiei de reformare.

La etapa de elaborare se află multiple proiecte de legi şi hotărâri de Guvern, regulamente-cadru care în deplină măsură depind de adoptarea legilor cu privire la activitatea poliţiei şi statutul poliţistului şi cu privire la serviciul carabinieri.

În acest sens, a fost lansat procesul elaborării structurii şi limitei statelor de personal, regulamentului MAI şi al subdiviziunilor subordonate, cu fişele postului pe fiecare funcţie, metodologiei privind angajarea, promovarea prin concurs şi evaluarea personalului, etc.

Sunt promovate mecanismele de asigurare a respectării drepturilor omului în activitatea poliţiei, de prevenire şi eradicare a abuzurilor, corupţiei şi protecţionismului, fiind lansate parteneriate publice private şi proiecte de asistenţă externă în scopul:

– instalării sistemelor de supraveghere video în toate comisariatele din republică;

– contractării şi instalării sistemelor de supraveghere automatizată pe traseele naţionale şi în mun. Chişinău, în vederea excluderii maximale a factorului uman din documentarea şi constatarea delictelor în traficul rutier;

– creării condiţiilor necesare în instituţiile de detenţie ale MAI;

– implementării metodelor contemporane în investigarea crimelor cu aplicarea tehnicii moderne, în vederea eradicării relelor tratamente.

În ce priveşte fenomenul corupţiei, trebuie să menţionăm că ministerul pune accentul pe cadrul legal nou în vederea oferirii unui sistem de măsuri şi garanţii, care în ansamblu ar crea premise pentru excluderea acestui flagel. În aşa fel dorim să promovăm un interes şi o motivaţie de a nu comite ilegalităţi.

Am avut susţinerea deplină din partea Guvernului în acceptarea propunerilor formulate în proiectele legilor cu privire la poliţie şi statutul poliţistului, cu privire la serviciul carabinieri şi altele privind instituirea unor garanţii din partea Guvernului în acordarea creditelor pentru procurarea locuinţelor, compensarea cheltuielilor pentru chirie şi alte măsuri de acest gen, de care urmează să beneficieze doar angajaţii cu statut special.

MAI a desfăşurat un şir de acţiuni de familiarizare a societăţii civile, organismelor internaţionale şi, nu în ultimul rând, a angajaţilor subdiviziunilor subordonate despre efectele scontate ale proceselor de modernizare iniţiate, folosind în acest sens posibilităţile mass-media, site-ul MAI, conferinţe şi mese rotunde, întrevederi cu colectivele de muncă.

,